اطلاعيه مهم كانون نهادهای سرمايه‌گذاری در خصوص به‌کارگیری پتانسیل‌های بازار سرمايه برای شرکت‌های توليدی و صنعتی