کارگاه آموزشی بازار سرمايه، همكاری‌های تخصصی ايران و فرانسه