تحلیل برتر (شیوه طرح شکایت و مستندسازی جرایم و تخلفات بورسی)