تحلیل برتر (چگونگی بازگشت اعتماد به بورس و جلب سهامداران)