واکسیناسیون اعضاء کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران