تحلیل برتر "سرکوب قیمت‌ها یا نظام کنترل قیمت دستوری" (ویدئو)