تحلیل برتر (پذیرش شرکتهای متقاضی عرضه در بورس و فرابورس)