تحلیل برتر (احیای توافق هسته‌ای و اثرات روانی آن بر بازار سرمایه)