تحلیل برتر "احیای توافق هسته‌ای و اثرات روانی آن بر بازار سرمایه" (ویدئو)