تحلیل برتر (واکنش‌های قانونی جزائی و مدنی در برابر ارزهای دیجیتال)