تحلیل برتر (نقش رتبه‌بندی در توسعه تأمین مالی از طریق بازار اوراق بهادار)