تحلیل برتر (بررسی رفتار سرمایه‌گذاران و تأثیر بودجه 1401 بر بازار)