تحلیل برتر (بررسی تأثیر بودجه 1400 بر بازارهای مالی)