تحلیل برتر (عوامل بی اعتمادی سهامداران به بازار سرمایه)