تحلیل برتر "ضعف بازار سرمایه در فرآیند قیمت گذاری دستوری" (ویدئو)