تحلیل برتر (سیاست‌ها و حمایت‌های دولت از بورس در قوانین موجود)