تحلیل برتر " سیاست‌ها و حمایت‌های دولت از بورس در قوانین موجود" (ویدئو)