تحلیل برتر (جنگ روسیه و اکراین و تأثیر آن بر چند صنعت بازار سرمایه)