گفتگوی معاونت توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با برنامه Next Invest