گزارش بازار- بیست و چهارم فروردین هزار و چهارصد و یک