تحلیل برتر (مزایای بلندمدت افزایش دامنه نوسان و رفع محدودیت قیمت‌گذاری)