تحلیل برتر (بررسی وضعیت کنونی بورس و پیش‌بینی آینده بازار)