تحلیل برتر (بررسی نتایج و آثار افزایش دامنه‌نوسان در روند معاملات بازار))