تحلیل برتر (بررسی تکنیکال روند بازار و تأثیر آن بر صنایع مختلف)