تحلیل برتر (تأثیر سیکل‌های اقتصادی ایران بر بازار سهام)