گزارش بازار- بیست و چهارم اردیبهشت هزار و چهارصد و یک