مجامع بورسی شرکت‌های سرمایه‌گذاری عضو کانون، تیرماه 1399