تحلیل برتر (نگاه اجمالی به صنایع و بررسی کلی پتانسیل آن)