تحلیل برتر (بررسی مختصات بازار سرمایه، تهدیدها و پتانسیل با نگاهی به گزارش عملکرد شرکت‌ها)