تحلیل برتر (نگاهی به وضعیت جریان نقدینگی بازار و سود مورد انتظار)