تحلیل برتر (بررسی اثرات حذف ارز ترجیحی 4200 بر صنایع کالای مصرفی)