گزارش بازار- بیست و چهارم خرداد هزار و چهارصد و یک