مصاحبه با صدای بورس در خصوص " سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای مقابله با تورم"