همایش "سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای مقابله با تورم"