روسیه و ایران در حال ایجاد یک مسیر تجاری هستند که تحریم ها را نادیده میگیرد