نشست خبری مدیرعامل فرابورس ایران در نمایشگاه صنعت مالی