تعیین عدد ثابت برای نرخ خوراک و سوخت شرکت‌ها اشتباه است