"بازارها در آئینه دولت سیزدهم"
همکاری در خصوص "اصلاح قانون بازار اوراق بهادار"
واکسیناسیون اعضاء کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران
سمینار تخصصی "بررسی کتاب اقتصاد در میدان عمل"