آموزش آنلاین "اصول سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه"
گزارش سمینار   "اثربازگشت احتمالی آمریکا به برجام بر بازارهای مالی"
سمینار آنلاین "اثر بازگشت امریکا به برجام بر بازارهای مالی " (ویدئو)
گزارش نشست "گذشته و آینده تورم در ایران" بعلاوه ویدئو