اتمام دوره دبیرکلی دکتر سعید اسلامی بیدگلی
"پازل اقتصاد ایران؛ گذشته، حال و آینده"
کارگاه جامع آموزشی "روابط عمومی و ارتباطات در کسب و کار"
برگزاری کارگاه آموزشی"اصول مذاکرات"