مجامع امسال امیدوارکننده نبود و تقسیم سود شرکت‌ها نیزقابل توجه نبود