عزم جدی دو کانون برای ارتقاء هر چه بیشتر جایگاه بازار سرمایه