کنترل ریسک‌های بازار سرمایه با سرمایه‌گذاری غیرمستقیم