بازدید از شرکتهای "پتروشیمی پردیس" و "پتروشیمی زاگرس"