نشست تخصصی بررسی پیامد های بند س تبصره6 قانون بودجه