بیانیه کانون های فعال در بازار سرمایه خطاب به نامزد های محترم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری