سعید اسلامی بیدگلی، برای دو سال دیگر در سمت خود ابقاء شد