میثم کرابی از معافیت تجدید ارزیابی دارایی‌ها خبر داد