ارتباط نوسانات دلار با ریزش بازار در گفتگوی سعید اسلامی بیدگلی (ویدئو)