نگاه بخش بزرگی از بازار سرمایه در ایران برخلاف استانداردها، نگاه بلندمدت نیست (ویدئو)