تحلیل برتر (نوسانات نرخ ارز و آثارش در اقتصاد ایران)