همایش بین المللی تأمین مالی با حضور مدیران بازار سرمایه ایران و مدیران چندین نهاد مالی بین المللی